Huurofferte/-overeenkomst Camperverhuur Schagen

Let op dit is een voorbeeld, u krijgt van ons de definitieve versie bij een boeking.

HUURVOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het aangaan van overeenkomsten, welke voor verhuurder in beginsel de verplichting tot verhuur van de camper met zich meebrengen, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.
 2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

Artikel 2: Aanbiedingen, huurprijs en waarborgsom, huurtermijn, annulering door huurder

 1. Tot uitvoering van een opdracht is verhuurder verplicht nadat de huurder de door hem verschuldigde en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft voldaan.
 2. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad. € 1.250,-, alsmede de overige op hem resterende verplichtingen uit hoofde van de wet, de huurovereenkomst en de huurvoorwaarden.
 3. Per dag zijn 200 kilometer vrij. Per week zijn 1500 kilometer vrij. Door ondertekening van de gaat huurder akkoord met de overeengekomen prijs per extra gereden kilometer ad. € 0,25 die dient te worden voldaan bij het inleveren van de camper door huurder na de huurperiode of wordt met de waarborgsom. Indien huurder verwacht dat er sprake zijn zal van een van meer dan 1500 km, dient de huurder dit vooraf kenbaar te maken.
 4. De huurperiode loopt van vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur, alleen in overleg is daarvan af te wijken.
 5. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de verhuurder het de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft verhuurder in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs, benevens vergoeding van kosten en schades die verhuurder ondervindt ten gevolge van het in gebreke zijn van huurder.
 6. Indien huurder de huurovereenkomst wil annuleren, wordt de volgende huurprijs in rekening gebracht:
  • 25 % van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  • 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

Artikel 3: In gebruik neming en terug levering

 1. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de te ontbinden althans als ontbonden te verklaren zonder, behoudens in het geval van opzet of schuld, tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken op schadevergoeding.
 2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom restitueren.
 3. Voor vertrek inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk de camper alsmede de daartoe behorende. Huurder verklaart door middel van ondertekening van de huurovereenkomst dat hij het gehuurde compleet, in goede en gereinigde staat heeft ontvangen. Onderdeel van de huurovereenkomst is een inventarislijst, alsmede vermelding van de kilometerstand bij aanvang huur en eventuele aanwezige schade bij aanvang huurperiode, zowel aan de binnenzijde als buitenzijde van de camper.
 4. Voor vertrek deelt huurder aan verhuurder schriftelijk mede welke personen van zijn gezelschap de huurperiode de camper zullen besturen, onder overlegging van fotokopieën van hun rijbewijzen en paspoort. Huurder verklaart zich ermee bekend dat uitsluitend zij die de leeftijd van 28 jaren hebben bereikt, minstens vijf jaar in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs (B) dan wel -indien bestuurders niet Nederlands ingezetenen zijn minstens vijf jaar in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs dat recht geeft tot het besturen van de camper, geen ontzegging van de rijbevoegdheid hebben gehad, en een rijbewijs bezitten, waarvan de geldigheid gedurende de gehele huurperiode niet zal verlopen, de camper mogen besturen.

Artikel 4: Gebruik en onderhoud tijdens de huurperiode

 1. Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen. Huurder zal de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag opvolgen.
 2. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally's etc. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen e.d., dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van de verhuurder kunnen worden geschaad.
 3. Huurder verbindt zich het gehuurde niet verder te verhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het gehuurde te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.
 4. Huurder verbindt zich het gehuurde te gebruiken en te onderhouden overeenkomstig de bij de in gebruikname verkregen uitleg en aanwijzingen door verhuurder, en richtlijnen/instructies.
 5. Huisdieren zijn niet toegestaan (in bepaalde type campers in overleg)
 6. Roken is niet toegestaan.
 7. Tijdens het rijden dient iedereen in de veiligheidsgordels te zitten.

Artikel 5: Verzekering

 1. De camper is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand, diefstal en Casco-schade (inclusief regeling vervangend vervoer (camper of auto met caravan etc.) na 48 uur, maximaal € 125,- per dag en totaal maximaal € 1.250,-) met een eigen risico voor de huurder van € 1.250,-. Er is inzittendenverzekering van toepassing.
 2. Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen onder artikel 4, of omdat de bestuurder onder invloed van alcoholische dranken of andere stoffen of medicijnen welke de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden verkeerde, zijn alle eventuele schades aan de camper of aan derden voor rekening van de huurder.

Artikel 6: Kosten tijdens de huurperiode

 1. Alle kosten voortvloeiende uit het gebruik van het gehuurde tijdens de volledige tijd dat de huurder over het gehuurde beschikt, zoals bijvoorbeeld brandstof, stalling, bandenreparatie, bekeuringen, tol, zijn voor rekening van huurder, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en artikel 7.
 2. Onder overlegging door huurder van de door hem voldane nota's, voor zover deze betrekking hebben op het verbruik van motorolie door de camper, zal verhuurder de kosten hiervan aan huurder vergoeden.

Artikel 7: Reparaties gedurende de huurperiode

 1. Indien huurder tijdens de huurperiode constateert dat het gehuurde niet naar behoren functioneert, neemt hij onverwijld contact op met verhuurder. Huurder zal de door of vanwege verhuurder gegeven aanwijzingen direct uitvoeren of laten uitvoeren.
 2. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door dealers die het merk van de camper voeren en bij gebreke daarvan, doch slechts na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij een erkend garagebedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijk gedeelte van de camper mogen slechts worden uitgevoerd door ter zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota's.
 3. Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde, die een bedrag van € 100,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta te boven gaan, mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
 4. De gemaakte reparatiekosten, genoemd in lid 3 van dit artikel voor zover voldaan door huurder, zullen door verhuurder aan huurder worden vergoed onder overlegging van nota's en kwitanties. Vergoeding vindt enkel dan plaats indien huurder aantoont dat hem ter zake van de noodzaak van de reparaties geen opzet, grove schuld of nalatigheid kan worden verweten, dan wel het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst, deze voorwaarden of de wet.

Artikel 8: Ongevallen, schade, vermissing of beschadigingen tijdens huurperiode

 1. Voor ongevallen, beschadigingen, vermissing, diefstal, motorische schade en/of defect, waarbij het en/of de inventaris betrokken is geldt voor huurder een eigen risico van € 1.250,- per gebeurtenis.
 2. Het eigen risico ad € 1.250,- per gebeurtenis aangaande de motorische schade en/of defect, geldt voor huurder alleen indien de schuld van de huurder is aangetoond na een onpartijdig onderzoek, op kosten huurder. Onder motorische schade wordt verstaan: motor, versnellingsbak, koppeling alsmede draaiende delen.
 3. Huurder zal, na een ongeval, diefstal, waarbij het gehuurde betrokken is, dan wel bij een beschadiging van het gehuurde, al of niet ontstaan door schuld van de huurder of diens bestuurder, verhuurder daarvan onverwijld doch uiterlijk binnen acht uren na het ongeval c.q. de beschadiging In kennis stellen. Huurder zal alle aanwijzingen van of vanwege verhuurder onverwijld en goed uitvoeren.
 4. Huurder verplicht zich in ieder geval van het voorval door de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces verbaal op te laten maken en verhuurder een kopie ter hand te stellen, uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst. Voorts noteert huurder zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van de bestuurder(s), andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese Schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onverwijld doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van verhuurder. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van enige aansprakelijkheid van verhuurder en/of het gehuurde ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
 5. Bij het tanken van een verkeerde brandstof, dus anders dan diesel, is de volledige schade voor rekening van de huurder.
 6. Na verhuur wordt de camper door verhuurder aan de buiten- en binnenzijde gereinigd. Pas na reiniging kan goed beoordeeld worden of er beschadigingen hebben plaatsgevonden. Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze eventuele beschadigingen binnen 4 weken na inlevering te melden ongeacht het feit dat deze bij inlevering niet zijn opgetekend.

Artikel 9: Beslaglegging/vermissing van de camper

 1. Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld doch in ieder geval binnen vier uren na het gebeurde, kennis te geven van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of gedeeltelijk uit de macht van huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van verhuurder kan schaden. In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan terstond een kopie aan verhuurder ter beschikking dient te worden gesteld. Huurder stelt verhuurder onverwijld in kennis van de gebeurtenissen zoals hierboven vermeld en zal de instructies door of vanwege verhuurder onmiddellijk en nauwkeurig uitvoeren.
 2. Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid omdat naar mening van de overheid met de camper middelen worden vervoerd of anderszins, al dan niet te kwader of goeder trouw, is huurder tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade van de verhuurder. De door verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van huurder.

Artikel 10: Einde van de huurovereenkomst

 1. Huurder verbindt zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij verhuurder in goede staat in te leveren. Na aankomst inspecteren verhuurder en huurder gezamenlijk het gehuurde en noteren gezamenlijk hun bevindingen op het daarvoor bestemde ingebruikname formulier, en ondertekenen. Indien bij de inspectie is gebleken dat er schade aan het gehuurde is ontstaan, dan wel het gehuurde gedeeltelijk wordt vermist, is huurder aansprakelijk voor alle kosten en schade die verhuurder ten gevolge hiervan ondervindt.
 2. Indien bij de inspectie en na eindschoonmaak (artikel 8.6) niet is gebleken van enige schade aan of vernieling van het gehuurde, verplicht verhuurder zich binnen 4 weken na het einde van de huur overeenkomst de door huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren, tenzij verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst nog een vordering op huurder heeft. In dat geval heeft verhuurder het recht het bedrag van zijn vordering te verrekenen met het bedrag van de waarborgsom.
 3. Verlenging van de huurovereenkomst is slechts mogelijk na verkregen schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 4. Indien het gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn bij verhuurder is ingeleverd eindigt de huurovereenkomst op het oorspronkelijk overeengekomen tijdstip, terwijl de bepalingen van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Bij overschrijding van meer dan acht uur is huurder aan verhuurder verschuldigd de huurprijs van het gehuurde over de periode dat het gehuurde later is ingeleverd dan was overeengekomen. Onverminderd het recht van verhuurder tot vergoeding van alle kosten en schades die verhuurder ten gevolge van de handelwijze van huurder ondervindt. Indien er sprake is van overmacht zal verhuurder naar redelijkheid handelen; files, brug open en vergelijkbare redenen worden niet als overmacht erkend.

Artikel 11. Schoonmaakkosten

 1. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met het voldoen van een bedrag ad € 75,- voor het laten schoonmaken van de buitenzijde van de camper door verhuurder. De binnenzijde dient u zelf goed schoon te maken.
 2. Ingevolge artikel 2. dient de camper met een volle brandstoftank en schoonwatertank, lege vuilwatertank en een leeg toilet te worden ingeleverd. Ook volgt uit dit artikel dat in de camper huisdieren niet zijn toegestaan (wel in overleg in bepaalde type) en niet gerookt mag worden. Bij het niet nakomen van deze regels, worden de volgende bedragen in rekening gebracht en verrekend met de waarborgsom:
  • vuilwatertank niet geledigd € 25,-
  • schoonwatertank niet vol € 25,-
  • binnenkant niet goed schoon € 75,-
  • toilettank niet geledigd € 50,-
  • gerookt in camper € 150,-
  • huisdieren in camper € 150,-
  • gasflessen niet vol (alleen bij LPG) kosten voor het vullen van de flessen + € 25,-
  • brandstoftank niet vol kosten voor het vullen van de tank + € 25,-

Artikel 12: Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schades van inzittenden van het gehuurde of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van het gehuurde, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van verhuurder, in welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Een beschrijving en bewijs van aantoonbare tekortkoming van verhuurder moet binnen een termijn van vier weken aangetekend door verhuurder zijn ontvangen.

Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade voortvloeiende uit de volgende omstandigheden:

 1. overtreding door huurder van bepalingen in de wegenverkeerswet of overeenkomstige bepalingen in het buitenland.
 2. door huurder en/of inzittenden van het gehuurde gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
 3. beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 3. en 4. van deze voorwaarden.
 4. reparatie en onderhoud van het gehuurde dan wel overige omstandigheden waardoor huurder tijdens de huurperiode geen gebruik kan maken van het gehuurde.
 5. om wat voor reden uitvallen van de camper tijdens de verhuurperiode.

Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. Indien verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schades wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave van verhuurder die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan verhuurder voldoen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid huurder

 1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of de wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane kosten en nog te ontstane kosten en schades. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten schades aan of in verband staande met het gehuurde, indien en voor zover deze kosten en schades niet worden vergoed door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.
 2. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan.
 3. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schades op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk 4 weken nadat verhuurder deze kosten en schades bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
 4. Ten laste van huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of nodig mocht achten. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14: Slotbepalingen

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, de daaruit voortvloeiende rechts-betrekkingen voor partijen, de totstandkoming, uitvoering daarvan, aanbiedingen en acceptaties daaronder begrepen, worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee verband houdend, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen in eerste aanleg met uitsluiting van andere rechten worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar, tenzij huurder zich daartegen binnen een week na aanzegging daartoe, schriftelijk verzet.
 

Meer infortmatie & vragen

Voor meer informatie en vragen kunt u bellen naar 06 446 628 70 of stuur een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Check de prijzen en beschikbaarheid.